REGULAMIN SZKOLEŃ ODBYWAJĄCYCH SIĘ W RAMACH OUTPERFORMER.PL

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Szkoleń, których Organizatorem jest firma MR Sport Rumak Mariusz.
 2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  Organizator – firma MR Sport Rumak Mariusz, REGON 301455532 i posługująca się numerem NIP 674-116-78-31;
  Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na szkolenie lub konferencję poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora Szkolenia;
  Potwierdzenie udziału – komunikat wysyłany przez Organizatora Szkolenia w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online;
  Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zdecydowała się delegować Uczestnika lub Uczestników do udziału w Szkoleniu.

II. Zgłoszenie udziału

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.
 2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 3 dni przed datą szkolenia
 3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 5. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem udziału – zaproszenie, dokładny termin i miejsce szkolenia.

III. Płatności

 1. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Szkoleniu zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej.
 2. Płatność powinna być dokonana przelewem w terminie i na konto określone na fakturze pro forma, zaliczkowej lub fakturze VAT.
 3. Dokonanie wszystkich płatności wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu.

IV. Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na 14 dni przed wyznaczoną datą szkolenia.
 2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 13 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik pokrywa 50% ceny szkolenia.
 3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik pokrywa 100% ceny szkolenia.
 4. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać na adres email:biuro@outperformer.pl. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 5. W przypadku braku uczestnictwa w Szkoleniu i niepoinformowaniu o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty opłaty związanej z udziałem w Szkoleniu zgodnie z obowiązującym przy zgłoszeniu Uczestnika cennikiem.
 6. Rejestrujący ma prawo dokonać zmiany danych osobowych Uczestników dla których wcześniej dokonał wpisu podczas rejestracji.
 7. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem adresu email: biuro@outperformer.pl , a także pocztą na adres kontaktowy Organizatora.
 8. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Uczestnika, Partnera lub Zamawiającego – imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy, przedmiot reklamacji, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 9. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.
 10. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Zgłaszając udział w zajęciach Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla organizacji zajęć, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz 926 ze zmianami).

VI. Odpowiedzialność Uczestników

 1. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. Podczas Szkoleń Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o rezygnacji najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Szkolenia.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Koszt przejazdu na Szkolenie Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Szkolenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany Prowadzącego gwarantując standardy przyjęte w Outperformer.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej. Aktualna wersja znajduje się na stronie internetowej www.outperformer.pl
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 001.2016.

 

If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.

John Quincy Adams